Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Cung tơ hòa điệu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Lê Văn Gàn
Hồ Ngọc TrinhVõ Thành Phê

Hiện tại chưa có ai bình luận !