Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Áo cưới trước cổng chùa
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nguyệt
Lệ ThủyDiệp LangThanh TòngLương TuấnTô Kim Hồng

Hiện tại chưa có ai bình luận !