Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tìm đến một bài ca 2-3
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Đặng Vinh Quang
Trường XuânThanh Kim HuệGiang ChâuNam HùngKim Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !