Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc San Hậu (phần 2)
Đóng góp: utmientay
SAN HẬU (Phần 2)
Kịch bản: Đào Tấn
Chuyển thể: Quy Sắc
Chỉnh lý: Lê Khanh
Đạo diễn: Bá Huỳnh
Âm nhạc: Y Vân
Thực hiện: Hoài Nhân
Chịu trách nhiệm xuất bản: Lương Hoành
Biên tập: Hoài Nhân

Nghệ sĩ:
Út Bạch Lan: Đổng Mẫu
Linh Huệ: Quận chúa Tư Dung
Phượng Liên: Nguyệt Kiểu
Thanh Thanh Hoa: Ngọc Dung
Kiều Hoa: Phàn Phụng Cơ
Út Trà Ôn: Thái giám
Vũ Linh: Đổng Kim Lân
Minh Phụng: Khương Linh Tá
Châu Thanh: Vua
Hoài Thanh: Phàn Diệm
Hữu Huệ: Tạ Ôn Đình
Giang Tâm: Tạ Lôi Nhược
Giang Bình: Tạ Lôi Khương
Chế Mỹ: Tạ Vân
Châu Kỷ: Phàn Định Công
Thanh Hồng: Tạ Thiên Lăng
Phương Lâm: Triệu Khắc Thường
Vương Huyền: Vương Sử
Phi Thanh: Hoàng tử

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Thanh Hoa
Linh HuệMinh PhụngÚt Trà ÔnÚt Bạch LanPhượng LiênVũ Linh Châu ThanhHoài ThanhKiều HoaThanh HồngHữu Huệ

Hiện tại chưa có ai bình luận !