Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Phấn Hương Đoạt Nhãn
Đóng góp: Hoàng Minh
PHẤN HƯƠNG ĐOẠT NHÃN
Tức Hận Kẻ Bạc Tình
Soạn giả: Hoàng Quân, Thể Hà Vân
Đạo diễn: Thạch Tuyền
Chủ nhiệm: Trần Minh Biên tập và thực hiện: Hoài Nhân, Hồng Thanh
Âm nhạc: Thái An
Âm thanh: Hồng Danh
Cổ nhạc: Văn Hải (ghita)
Văn Lắm (sến)
Duy Kim (tranh)
Thanh Liêm (hạ uy di)

Diễn viên:
- Vũ Linh: Cốt Sơn Huyết Hải
- Linh Vương: Thích Huyền Chơn
- Vương Linh: Huệ Minh - Thanh Hồng: Lang Bạc Hổ
- Linh Huệ: Vương Thúy Ngọc
- Kiều Hoa: Cốt Bạch Huyết Hồng
- Thanh Giang: Ý Bất Nhân
- Thành Vinh: Cao Như Bội

Trung tâm VAFACO phát hành theo giấy phép số 96/ XBNT-GP ngày 18/06/1991.

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Hồng
Linh HuệVũ Linh Vương LinhKiều HoaLinh Vương

Hiện tại chưa có ai bình luận !