Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nửa cuộc tình buồn
Đóng góp: Khoailang
NỬA CUỘC TÌNH BUỒN
Soạn giả: Điền Long

Diễn viên:
Vũ Linh: Minh
Kim Tử Long: Luân
Linh Tâm: Nhân
Diệp Lang: Ông Cả Tòng
Tấn Beo: Hùng
Thành Chiến: Năm Hổ
Thanh Ngân: Hương
Thoại Mỹ: Loan
Bé Linh Trang: Hồng
Thanh Lưới: Bác Sĩ

Nghệ sĩ diễn chung với Tấn Beo
Diệp LangThanh NgânKim Tử LongThoại MỹVũ Linh Linh Tâm

Hiện tại chưa có ai bình luận !