Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hàn Mặc Tử (trích đoạn)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Chiêu Bình
Thanh NamBảo TrangY Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !