Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bóng mờ dĩ vãng
Đóng góp: Khoailang
BÓNG MỜ DĨ VÃNG
Soạn giả:

Diễn viên:
Vũ Linh: Tâm
Ngọc Huyền: Hạnh
Thoại Mỹ: Kiều
Thanh Nguyệt: bà Nga
Phương Quang: ông Vinh
Tuấn Thanh: Minh
Ngân Huệ: Tuyền
Thanh Hằng: bà Nguyệt
Hữu Tài: ông Năm

Nghệ sĩ diễn chung với Tuấn Thanh
Thoại MỹNgọc HuyềnVũ Linh Phương QuangThanh HằngThanh NguyệtHữu Tài

Hiện tại chưa có ai bình luận !